ข้อควรทราบในการใช้ระบบงบประมาณประจำปี


 ระบบงบประมาณเก่า
 รวบรวมประกาศต่างๆ

 คู่มือการจัดทํางบประมาณ  การจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี 2561


หมายเหตุ: หน่วยงานใดมีความประสงค์ในการใช้งบประมาณโครงการก่อนวันที่กำหนดให้ติดต่อที่สำนักงานงบประมาณ เบอร์ 5625

 

© สำนักงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยรังสิต